WYPADKI ROLNE

Uzyskaj bezpłatną poradę prawną

Zadzwoń

Wypadki w gospodarstwie rolnym / Inne szkody

Z uwagi na charakter pracy wykonywanej w gospodarstwach rolnych, osoby w nich pracujące często ulegają poważnym wypadkom. W takim przypadku osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę należnych im świadczeń odszkodowawczych. LEXPRIM Kancelaria prawna prowadzi sprawy przeciwko Zakładom ubezpieczeń, a także przed KRUS-em.

Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych.

Czy rolnik, który nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC może liczyć na wypłatę odszkodownia ?

W sytuacji, w której dojdzie do wypadku w gospodarstwie rolnym rolnika, który nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, osobie poszkodowanej należy się wypłata odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Osobie poszkodowanej w wyniku wypadku rolniczego pomagamy uzyskać:

Zwrot kosztów związanych z wypadkiem (rehabilitacji, leczenia, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;

Rentę uzupełniającą, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;

Renetę na zwiększone potrzeby, zapewniającą poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy jego stanu zdrowia po wypadku;

Zwrot utraconych zarobków, w przypadku krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożliwością wykonywania pracy;

Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów: naprawy lub odkupienia utraconej rzeczy, holowania uszkodzonej maszyny, czy też kosztów wynajęcia maszyny zastępczej.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

LEXPRIM Kancelaria prawna

ul. Bielska 3/1

09-400 Płock

Bezpłatna konsultacja prawna

Odwiedź nasz profil na Facebooku