Szkody majątkowe

Szkody majątkowe / Inne szkody

Szkoda na mieniu polega na naruszeniu prawnie chroninych dóbr i interesów. W odróżnieniu od szkód osobowych, gdzie poszkodowany może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w szkodach majątkowych poszkodowany może domagać się jedynie odszkodowania, kórego wysokość powinna zrekompensować mu pełen zakres strat.

Jeśli ponieśli Państwo szkodę na mieniu i potrzebują Państwo pomocy w dochodzeniu odszkodowania zachęcamy do kontaktu.

Zakres szkód majątkowych obejmuje takie zdarzenia jak:

kradzież, pożar, zalanie (mieszkania, firmy, budynku), zniszczenie mienia lub inne wypadki losowe

Zgodnie z treścią art. 365 § 1 k.c. naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego:
  • przez przywrócenie stanu poprzedniego lub
  • przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowanie)

Gdyby przywróćenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty dla zobowiązanego, wówczas roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.