Sieci przesyłowe

Sieci przesyłowe / Inne szkody

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu uzyskiwania wynagrodzeń za służebność przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także za uzyskiwanie odszkodowań za szkody powstałe w związku z istnieniem infrastruktury w obrębie nieruchomości.
Zgodnie z treścią art. 49 § 1 k.c. urządzenia przesyłowe to urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu i energii oraz inne urządzenia podobne, spełniające tożsame funkcje w zakresie nieprzewidzianych w art. 49 § 1 k.c. rodzajów mediów i sygnałów. Urządzenia te mogą być obiektami liniowymi lub kubaturowymi.
By roszczenie o odszkodowanie było skuteczne właściciel gruntu, z którego bezumownie korzysta zakład energetyczny  winien sprawdzić czy na wyżej wymienionym terenie nie jest ustanowione zasiedzenie zakładu energetycznego.