POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Administrator danych osobowych

LEXPRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Zbożowej 7/9, 09-410 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000659856, NIP: 774-323-25-56, REGON: 366411834, kapitał zakładowy: 5.000 zł (wpłacony w całości)

w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśnia, jakie dane osobowe zbiera, wykorzystuje i ujawnia.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje jak nazwisko, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://lexprim.pl, rozwiązań i innych usług, w tym zdarzeń, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej („Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies może być okresowo zmieniana lub uzupełniana dodatkowymi oświadczeniami dot. prywatności, lub warunkami, o których zostaniesz poinformowany.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności i Polityka plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://lexprim.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”).

2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – RODO.

3. Właściciel Strony internetowej dokłada szczególnej staranności w zakresie poszanowania prywatności Osób odwiedzających jego witrynę.

§ 2 Definicje

1. Administrator danych osobowych LEXPRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Zbożowej 7/9, 09-410 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000659856, NIP: 774-323-25-56, REGON: 366411834, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z witryny w ramach wizyty na stronie internetowej pod adresem: https://lexprim.pl

3. Formularz – wydzielone miejsce w systemie informatycznym Strony internetowej, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach, np. w celu nawiązania kontaktu.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

§ 3 Dane osobowe i zasady ich przetwarzania (Prawa Użytkownika)

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników?

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://lexprim.pl – jest LEXPRIM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Zbożowej 7/9, 09-410 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000659856, NIP: 774-323-25-56, REGON: 366411834, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkownika mogą być przez nas wykorzystywane poprzez ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w następujących celach i w następujących podstawach prawnych:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) w celu kierowania do Użytkowników treści marketingowych, w sposób, na który Użytkownik wyraził zgodę – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadniony interes polega na przesyłaniu do Użytkownika treści marketingowych w sposób, na który Użytkownik wyraził zgodę;

c) w celu dopasowania treści wyświetlanych na Stronie internetowej, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych);

d) w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c RODO;

e) w celu wykorzystania plików cookies na Stronie internetowej i jej podstronach – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

f) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników sprzedaży i działań marketingowych;

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Komu przekazujemy dane osobowe Użytkowników?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmioty świadczące usługi księgowe, badania jakości obsługi, usługi analityczne i marketingowe;

c) operatorzy pocztowi i kurierzy;

d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e) organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych Użytkownika na podstawie przepisów prawa.

4. Czy będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza EOG?

Obecnie nie planujemy przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Na jaki okres czasu zbieramy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników będą zbierane i przetwarzane przez następujące okresy:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży produktów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży produktów;

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w tym zakresie;

c) w przypadku, w którym wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną;

d) w przypadku, w którym wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obranie przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez nas działania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie są zautomatyzowane i nie wpływają na sytuację Użytkownika, a także na podejmowane przez niego decyzje.

Profilowanie – należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, iż nie zamierzamy profilować danych osobowych Użytkowników.

7. Jakie dane osobowe należy nam podać, by skorzystać z naszych usług?

Warunkiem skorzystania z naszych usług jest podanie przez Użytkownika: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jak również w przypadku żądania ich jako obowiązkowe: adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru telefonu.

W przypadku przedsiębiorców należy podać: nazwę przedsiębiorstwa, numer NIP i REGON, ewentualnie nr KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

8. Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych? 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli w ocenie Użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe, może on żądać ich usunięcia.

4. Ograniczenia przetwarzania danych.

Każdy Użytkownik może zażądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem zadań, jeżeli w ocenie Użytkownika Administrator danych osobowych ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie lub jeżeli Użytkownik nie chce, aby Administrator danych osobowych je usunął, ponieważ będą mu one potrzebne do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw „marketingowy” – każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. Prawo do przenoszenia danych.

Każdy Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (format „csv”) swoje dane osobowe, które dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Użytkownik może, także zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każdy Użytkownik, który uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

8. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

Użytkownik może skorzystać z ww. praw, przesyłając wniosek na adres poczty elektronicznej: biuro.lexprim@gmail.com

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich niepodania.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym celu zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Linki odsyłające do innych stron.

Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator danych osobowych nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności lub Regulaminem tych stron internetowych.

12. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci.

W przypadku ustalenia, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu, jak najszybsze usunięcie tych danych.

Rodzice, którzy uważają, że doszło do zgromadzenia danych osobowych ich dziecka, mogą przesłać wniosek o ich usunięcie na adres e-mail: biuro.lexprim@gmail.com.

§ 4 Formularze

Administrator danych osobowych stosuje następujące rodzaje formularzy na Stronie internetowej:

Formularz kontaktowy – umożliwia wysyłanie wiadomości do Administratora danych osobowych i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy usprawnieniu komunikacji. Nie jest on udostępniany osobom trzecim.

§ 5 Logi serwera

1. Należy zwrócić uwagę, że  korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w tzw. logach serwera. Logi składają się między innymi z adresu IP Użytkownika, daty i czasu serwera, informacji, z jakiej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Administrator danych osobowych nie wykorzystuje logów serwera do identyfikacji Użytkowników.

§ 6 Informacja o zbieraniu danych o aktywności Użytkownika

Administrator danych osobowych zbiera dane Użytkownika dotyczące jego aktywności na Stronie internetowej, a wśród nich: informacje o stronach, z których Użytkownik trafia na Stronę internetową, datę każdej wizyty, wyniki wyszukiwania Użytkownika, informacje o produktach oraz bannerach reklamowych, w które Użytkownik kliknął, informacje o interakcjach Użytkownika z takimi reklamami, czas trwania wizyty na Stronie internetowej, a także kolejność podstron, które Użytkownik odwiedzał na Stronie internetowej.

Wykorzystujemy powyższe dane w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu poprawienia wygody korzystania z naszej Strony internetowej przez Użytkownika, monitorowania i badania efektywności naszych kampanii marketingowych oraz tworzenia przez nas analiz biznesowych.

§ 7 Komunikacja marketingowa

Komunikacje marketingową Użytkownik może otrzymywać, gdy zgłosił Administratorowi danych osobowych chęć otrzymywania takich informacji, w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych w tym celu.

W przypadku, w którym Użytkownik wyraził zgodę na komunikację marketingową, Administrator danych osobowych będzie wykorzystywał adres e-mail Użytkownika do przesyłania mu informacji o nowych produktach i usługach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej przez kliknięcie odpowiedni link w wysyłanej do Użytkownika korespondencji e-mail lub składając wniosek na adres poczty elektronicznej – biuro.lexprim@gmail.com

§ 8 Polityka plików cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystanie ze strony i analiza zachowań Użytkownika w ramach strony.

Pliki cookies dzielą się na:

Niezbędne pliki cookie – to pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Zazwyczaj są one ustawiane w odpowiedzi na działania Użytkownika stanowiące prośby o usługi, takie jak określanie ustawień prywatności, logowanie się i wypełnianie formularzy. Możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby je blokowała lub ostrzegała Użytkownika o nich, jednak może to wpłynąć na poprawne funkcjonowanie (części) strony internetowej;

Funkcjonalne pliki cookie – dzięki tym plikom cookie strona może oferować ulepszoną funkcjonalność, jakość korzystania i personalizację. Mogą być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi znajdują się na naszych stronach. Jeżeli Użytkownik wyłączy obsługę tych plików, to niektóre z tych usług mogą nie działać poprawnie;

Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają Administratorowi danych osobowych udoskonalać funkcje strony internetowej i doświadczenia Użytkowników;

Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej, określić czy wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies przez tę przeglądarkę.

Użytkownik może, także dokonać zmian preferencji dotyczących plików cookies, klikając w odpowiedni przycisk w oknie informującym, iż Strona internetowa korzysta z plików cookies [„Ustawienia preferencji”].

Czy można zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki lub preferencji i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Użytkownik winien jednak wcześniej zwrócić uwagę, że pliki cookies służą jego wygodzie z korzystania ze strony internetowej. Całkowite wyłączenie plików cookies może mieć wpływ, na poprawne wyświetlanie strony w przeglądarce. W niektórych przypadkach strona internetowa może nie działać poprawnie.

Informacje na temat Google Analytics i plikach cookies Google`a.

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (dalej jako „Google”). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczonych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownik z niej korzysta. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać  te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie to zobowiązana uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkowników z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej Strony internetowej Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych osobowych w celach określonych powyżej.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W przeglądarce Google Chrome

1. W prawym górnym rogu przy pasku przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie).

2. Wybierz Ustawienia.

3. Zjedź na dół i kliknij – Pokaż ustawienia zaawansowane…

4. W sekcji Prywatność kliknij Ustawienia treści.

5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:

  • Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
  • Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm – Zaznacz pole wyboru: Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. Pamiętaj, że to ustawienia uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Firefox

1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.

2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.

3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika.

4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek .

5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

  • Przechowuj, aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko;
  • Przechowuj do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa;
  • Przechowuj – pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

6. Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox.

W przeglądarce Opera

Ustawienia ciasteczek – Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka. Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślenie akceptowane są wszystkie ciasteczka.

W przeglądarce Opera dostępne są, następując opcje:

Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).

Akceptuj ciasteczka tylko z witryny – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Opera.

W przeglądarce Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn Safari może mieć wpływ na działanie innych programów np. takich jak Dashboard.

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

  • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na urządzeniu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
  • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko do aktualnie wyświetlonej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
  • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwieniu przechowywania na urządzeniu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały innych witryn.
  • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na urządzeniu.

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Safari.

§ 9 Zgoda na używanie plików cookies

Podczas pierwszego wejścia na Stronę internetową Użytkownik zobaczy komunikat dotyczący plików cookies. Użytkownik może je zaakceptować lub skorzystać z działania wskazanego w komunikatach. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Użytkownik nie chce tej zgody wyrazić, powinien zmienić ustawienia plików cookies lub opuścić Stronę internetową. Użytkownik może, także zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją przedstawioną powyżej.